20‏/9‏/2013

ارقام كل الادارة ولاية النعامة

                                                                                           
1 Wilaya de Naâma 049-79-61-13/63-80/63-45
2 Direction du Tourisme 049-79-69-81/67,86
3 Direction de la culture 049,79,68,08/69,77
4 Direction des postes et techchnologies de l'informotion et des communications 049-79-68-11/61-46
5 Controleur Financier 049-79-60-90/60-22
6 Direction du cadastre 049-79-64-49/66-67
7 D.P.S.B 049-79-68-99/75-72
8 D.T.P 049-79-51-52/71-77/51-54
9 D.R.E 049-79-64-75/63-22
10 D.S.P 049-79-63-76/63-71
11 D.S.A 049-79-64-54/65-69
12 D.E.M 049-79-62-69/67-53
13 D. Education 049-79-63-41/64-88
14 D.F.P 049-79-72-47/62-53
15 TRESORIER 049-79-61-87/63-58
16 D.A.S 049-79-62-39/75-49
17 D.Commerce 049-79-64-08/72-24
18 D.J.S 049-79-63-37/50-86
19 D.Domaines 049-79-62-27/60-49
20 D.Environnement 049-79-69-91/52-40
21 Conservation des Fôrets 049-79-63-88/69-44
22 D.Impôts 049-79-64-27/64-63
23 D.E.W 049-79-69-87/60-78
24 D.Transports 049-79-64-31/78-97
25 D.A.Religieuses 049-79-62-92/63-69
26 D.Moudjahidine 049-79-53-50
27 Conservation Foncières 049-79-63-67/63-83
28 D.Protection Civile 049-79-60-21/-68-46
29 D.U.C 049-79-51-63
30 D.L.E.P 049-79-61-30
31 D.Pêche 049-79-77-80
32 P.M.E 049-79-77-22
33 SONELGAZ 049,79-62-20/63-31
34 A.D.E 049-79-75-86/75-85
35 D.OPGI 049-79-61-22/69-49
36 D.Douanes 049-79-60-50
NAFTAL 049-79-61-05
Unité de protection civile 049-79-63-03
STANDART TRESOR 049-79-61-87
MAISON ASSOCIATION 049-79-63-83
Angem 049-79-78-61
C.N.A.C 049-79-63-82
MUSSEE EL-MOUDJAHIDINE 049-79-66-81
CNL 049-79-53-01
DAIRA SFISSIFA
BUREAU MR CHEF DAIRA 049-76-71-35 - 73-42
COMMUNE SFISSIFA
P/APC SFISSIFA 049-76-71-10
POLYCLINIQUE 049-76-71-17
AGRICULTURE 049-76-72-79
AGRICULTURE 049-76-72-79
PTT 049-76-71-00
PARC COMMINAL 049-76-71-75
DAIRA ASLA
BUREAU MR CHEF DAIRA 049-79-02-11
BUREAU SG DAIRA 049-79-03-62
COMMUNE ASLA
BUREAU LE PRESIDENT APC 049-79-02-07
BUREAU - S/GENERAL APC 049-79-04-42
CENTRE DE SENTE 049-79-01-25
AGRECULTURE 049-79-01-95
PTT 049-79-03-55
SECURITE SOCIALE 049-79-04-62
EPEN 049-79-02-31
AIN OUARQA 049-76-35-39
DAIRA MAKMAN BEN AMMAR
BUREAU MR CHEF DAIRA 049-7883-27
BUREAU SG DAIRA 049-78-32-01
COMMUNE MAKMAN BEN AMMAR
MR- LE PRESIDENT APC 049-78-32-01
MR- LE SECRETAIRE GENERALE 049-78-31-02
RECETTE COMMUNALE 049-78-35-35
CENTRE DE SENTE 049-78-31-03
AGREICULTURE 049-78-33-91
PTT 049-78-32-02
PROTECTION CIVILE 049-78-34-60
NAFTAL 049-78-31-10
CFPA 049-78-31-20
CASORAN 049-78-33-87
COMMUNE EL- KASDIR
MR- LE PRESIDENT APC 049-77-21-53
COMMUNE TIOUT
BUREAU LE PRESIDENT APC 049-76-82-03 -81-44
BUREAU - S/GENERAL APC 049-76-81-15
AUBERGE 049-76-81-77
POSTE TIOUT 

FILAHA 049-76-82-87
DAIRA DE MOGHRAR
BUREAU MR CHEF DAIRA 049-76-02-05
BUREAU SG DAIRA 049-76-02-20
MR- LE PRESIDENT APC 049-76-01-90
MR- LE SECRETAIRE GENERALE 049-76-01-90
SECRETARIAT P/APC 049-76-01-90
RECETE COMMUNE 049-76-01-69
ANNEXE APC KALAA CHEIH BOUAMAMA 049-76-62-39
RECETTE - TRESOR 049-76-01-69
PTT MOGHRAR 049-76-02-00
POSTE KALAA CHEIKH BOUAMAMA 049-76-61-12
COSIDER MOGRAR 049-76-03-02
SEROR MOGRAR 049-76-26-32
MAISON DES JEUNES 049-76-01-45
MAISON CULTURE MOGRAR 049-76-01-45
COMMUNE DJENIEN BOUREZG
MR- LE PRESIDENT APC 049-75-81-13
MR- LE SECRETAIRE GENERALE 049-75-81-13
SECRETARIAT P/APC 049-75-81-13
POSTE 049-75-81-00
MOGHRAR TAHTANIA 049-76-11-04
DAIRA DE NAAMA
BUREAU MR CHEF DAIRA 049-79-60-52
BUREAU SG DAIRA 049-79-62-56
COMMUNE NAAMA
BUREAU - PRESIDENT APC 049-79-61-06
BUREAU - SECRETAIRE GENERALE 049-79-60-73
RECETTE COMMUNALE 049-79-64-15
BCA 049-79-61-31
BDL 049-7961-68
BEPWIN 049-79-63-17
SEHOUB 049-79-73-05
CHAMBRE ARTIZANAT 049-79-77-22
CASORAN 049-79-64-47
CNR 049-79-50-17 - 50-18
ANSEJ 049-79-70-53
HCDS 049-79-73-05
PCW 049-79-65-71
ETN 049-79-63-54
ERIAD 049-79-63-11
EPDEMIA 049-79-75-86
ENOPHARM 049-79-62-88
INSTITUT FORMATION PROF 049-79-74-60
ECOMEGE 049-76-13-36
EDIMCO 049-76-17-23
ERIAD 049-76-19-78
BRIQUETRIE 049-76-15-27
PONTS CHAUSSEES 049-76-11-91
URSA 049-76-20-40
CPCS 049-76-19-81
NAFTAL
DIRECTEUR NAFTAL 049-76-11-87
NAFTAL - GAZ- 049-76-10-90
NAFTAL STATION 049-76-28-88
SONALGAZ 049-76-12-16
SOCIETE
SAA 049-76-17-04
SARL AMEL 049-76-13-77
SARL ESTIN 049-7646-72
SNTF GARE 049-76-11-14
SNTF SECTION 049-76-18-78
SONACOME 049-76-17-45
SONITEX 049-76-13-17
SONITEX USINE 049-76-23-80
PTT
POSTE A/S GUICHET 049-76-17-35
POSTE A/S RECEVEUR 049-76-14-12
POSTE BELHENDJIR 049-76-26-48
POSTE BOUMERIFEG 049-76-29-13
POSTE BOUMERIFEG 049-76-29-13
POSTE MOUILEH 049-76-39-34
POSTE SAADA 049-76-12-91
POSTE TIRKOUNET 049-76-11-16
PTT CENTRE 049-76-20-20
PTT DERANGEMENT 049-76-28-59
LES DOCTEURS
D-R BENDEDOUCHE 049-76-38-00
D- R AZRAR 049-76-10-38
D-R MME-KADRI 049-76-15-12
LES PHARMACIERS
MR-ZAYED 049-76-17-38
M-R BENCHERIF 049-76-45-72
MR- KHALDOUNE 049-76-13-89
MR-BENAOUZ 049-76-15-49
MR- GORDO 049-76-46-62
MR-TLEMCEN 049-76-20-11
PHARMACIER CASORAN 049-76-27-98
PHARMACIER BOUMRIFEG 049-76-16-79
LES AVOCATS
AVOCAT ARABI 049-76-36-38
AVOCAT HUISSIER 049-76-20-74
NOTAIRE LAIREDJ 049-76-26-44
DAIRA D'AIN SEFRA
BUREAU MR CHEF DAIRA 049-76-19-52
BUREAU S/GENERAL 049-76-27-59
RECTTE DAIRA 049-76-12-21
CENTRE DES TRANSMISSIONS 049-76-12-96
COMMUNE D'AIN SEFRA
BUREAU - PRESIDENT APC 049-76-27-29 -12-11
BUREAU - SECRETAIRE GENERALE 049-76-10-23
ETAT CIVIL LIGNE DIRECT 049-76-28-61
ETAT CIVIL MOUILAH 049-76-29-01
RECETTE 049-76-10-41
PARC COMMUNAL 049-76-15-67
PROTECTION CIVIL 049-76-15-14 - 15-15
CFPA 049-76-10-62
CFPA-FILLE- 049-76-20-71
CFPA -ELKSAR- 049-76-22-88
BUREAU MAIN D'OUEVRE 049-76-22-23
AGENCE FONCIERE 

BADR 049-76-13-24
BNA 049-76-19-03
CASORAN 049-76-12-94
CENTRE COMMERCIALE -FAJ- 049-76-18-18
CENTRE COMMERCIALE - ELKSAR- 049-76-36-04
KASMA EL-MOUDJAHIDINE 049-76-40-34
FILS CHOUHADA 049-76-29-02
COMMERCE 049-76-27-50
DOMMAINE 049-76-11-37
EPEN 049-76-23-40
FORETS 049-76-21-06
UGTA 049-76-18-95
OPGI 049-76-18-31
IMPOTS 049-76-12-81
HYDRAULIQUE 049-76-18-52
INSPECTION DE TRAVAL 049-76-10-86
CASNOS 049-76-11-81
AGRICULTURE 049-76-17-93
BUREAU ETUDE 049-76-15-89
CONSERVATION FORETS 049-76-23-66
CONTRIBUTION 049-76-10-91
HOTEL MEKTER 049-76-14-17
SUCH 049-76-16-05
HOPITAL 049-76-11-62 -15-59
DIRECTEUR HOPITAL 049-76-28-44
PREVENTION HOPITAL 049-76-17-66
RECETTE HOPITAL 049-76-15-11
CENTRE APPARIELLAGE 049-76-18-38
LA CRECHE 049-76-22-85
LA CRECHE CENTRE 049-76-15-73
CENTRE HANDICAPIES 049-76-21-49
LES ENTREPRISES
ECOGRA 049-76-16-88
MR-LE SECRETAIRE GERALE 049-77-21-53
ANNEXE APC A/MOULA 049-77-01-03
POSTE ABDEL-MOULA 049-77-01-00
POSTE 049-77-21-51
DAIRA MECHERIA
BUREAU MR CHEF DAIRA 049-77-40-29 -40-28
BUREAU S/GENERAL 049-77-68-03
RECETTE DAIRA 049-77-61-31
IMPOTS DAIRA 049-77-40-10
COMMUNE DE MECHERIA
BUREAU - PRESIDENT APC 049-77-61-33
BUREAU - SECRETAIRE GENERALE 049-77-61-38
SECTEUR SANITAIRE 049-77-62-64
IMPOTS COMMUNE 049-77-42-16
FORETS 049-78-00-92
EPEN 049-78-92-54
HYDROLIQUE 049-78-77-31
TRAVAUX PUBLICS 049-77-42-73
AGENCE FONCIER 049-77-41-87
SUCH 049-78-73-27
BUREAU MAI D'OUEVRE 049-78-00-62
DOMMAINE 049-77-42-08
AGRICULTURE 049-78-77-45
OPGI 049-78-63-69
COMMERCE 049-77-40-30
INSPECTION DE TRAVAIL 049-77-69-33
CENTRE CULTUREL 049-77-43-90
MAISON DES JEUNES 049-77-62-86
UGTA 049-78-63-50
CHAMBRE AGRICOLE 049-78-75-33
ANNEXE EL-WIEM- 049-78-61-41
ANNEXE BEGHADID 049-77-57-24
ANNEXE TAS 049-78-62-16
ETAT CIVILE 049-77-79-55
CONSERVATION FORETS 049-77-42-07
LES BANQUES
CNEP 049-77-44-01
BADR 049-77-43-70
BNA 049-77-43-73
S-A-A 049-7761-60
CASORAN 049-77-62-22
LES HOPITAUX
STANDARTS 049-77-62-64
DIRECTEURS HOPITAL 049-77-40-62
POLICLINIQUE 049-77-61-76
LA CRECHE 049-77-62-23
LA PREVENTION 

LES ENTREPRISES
CTC 049-77-48-49
SONALGAZ 049-77-60-04
NAFTAL 049-78-63-29
BUREAU ETUDE ARCED 049-78-00-40
LES CENTRES DE FORMATIONS
CFPA APPRENTISSAGE 049-77-40-90
CFPA BOUDIAF 049-78-74-95
CFPA FEMENIN 049-78-77-44
P-T-T
POSTE PTT 049-77-57-93
RECEVEUR PTT 049-77-66-15
PTT RAHMANI 049-77-56-81
PTT BADAOUI 049-78-72-31
PTT DAHMANI 049-77-52-43
PTT BACHIRI 049-78-75-22
PTT CENTRE ACTEL 049-78-72-12
ACTEL MECHERIA 049-78-76-48 / 049-78-76-49
LES MEDCINS
DR-ADNANE 049-78-00-24
DR-AZZI 049-77-61-61
DR-SELLES 049-77-61-85
DR-KADDOURI 049-77-58-37
DR-BEN KHALIFA 049-77-56-06
DR-GASBAOUI 049-77-41-04
DR- KHALIL 049-77-43-63
DR-GHENDOUZ 049-78-50-29
DR-SABER 049-77-43-93
DR-SABER 049-77-43-93
DR-GHAFFARI 049-78-83-50
DENTISTE CHAACHOUAA 049-78-76-21